ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL SKUPŠČINE GZ ŠMARJE PRI JELŠAH ZA OBDOBJE 2016-2018

GASILSKA ZVEZA

ŠMARJE PRI JELŠAH

Aškerčev trg 11

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

E-mail: gz-smarje@siol.net

Telefon: 03-810-12-31,041-793-852

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Številka: ZV 012-16

Datum: 19.02.2016

 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL SKUPŠČINE GZ ŠMARJE PRI JELŠAH ZA OBDOBJE 2016-2018

 

Rok Vsebina aktivnosti Nosilec
19.2.2016 Konstituiranje kandidacijske komisije Namestnik preds.GZ
19.2.2016 Sprejem poslovnika volilnih opravil Skupščine GZ Šmarje pri  Jelšah Kandidacijska komisija
19.2.2016 Določitev vsebine kandidacijskega postopka za volitve funkcionarjev in članov organov GZ Šmarje pri jelšah Kandidacijska komisija
19.2.2016 Objava rokovnika volilnih opravil in vsebine kandidacijskega postopka na spletni strani GZ Šmarje pri Jelšah Strokovna služba GZ
19.2.2016 Posredovanje rokovnika volilnih opravil in razpisa kandidacijskega postopka vsem PGD Strokovna služba GZ
3.03.2016 Posredovanje predlogov kandidatov za predsednika GZ do 14.00 ure na sedež GZ PGD
07.03.2016 Zasedanje komisije, pregled podpore posameznim kandidatom in določitev roka za odpravo morebitnih pomanjkljivosti vlog pri posameznih kandidatih Kandidacijska komisija
14.03.2016 Predstavitev načrta izvedbe programa GZ posameznih kandidatov za predsednika GZ – posredovanje programov gasilskim društvom Strokovna služba GZ
21.03.2016 Zadnji rok za predložitev pisnega umika soglasja h kandidaturi posameznega kandidata do 14.00 ure na sedež GZ Kandidat za posamezno funkcijo v organih ali funkcionarja GZ
24.03.2016 Zasedanje komisije: oblikovanje kandidatne liste za Predsednika  GZ Kandidacijska komisija
25.03.2016 Objava liste kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika GZ, na spletni strani GZ Strokovna služba GZ
08.04.2016 Predlaganje Skupščini v izvolitev kandidate, za predsednika GZ Kandidacijska komisija
08.04.2016 Predlaganje Skupščini v izvolitev kandidata za namestnika predsednika. Kandidacijska komisija

 

Predsednik

Kandidacijske komisije:

Natalija Šolinc

 

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

GASILSKA ZVEZA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 11 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

E-mail: gz-smarje@siol.net Telefon: 03-810-12-31,041-793-852

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Številka: ZV  011-16
Datum: 19.02.2016

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za nadomestne volitve predsednika, namestnika predsednika in podpredsednika GZ na Skupščini GZ Šmarje pri Jelšah in sklepa Kandidacijske komisije za nadomestne volitve predsednika  na Skupščini GZ Šmarje pri Jelšah z dne 19.02.2016, objavlja kandidacijska komisija

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

ZA NADOMESTNE VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA

         NA SKUPŠČINI GZ ŠMARJE PRI JELŠAH ZA 2016 – 2018

 

 

 • Kandidacijski postopek se razpisuje za Predsednika GZ        
 • Mandatna doba traja do aprila 2018
 • Pogoji in rok za kandidiranje

 

  1. Splošna pravila za kandidiranje:Do roka, določenega z Rokovnikom volilnih opravil Skupščine GZ, mora biti Kandidacijski  komisiji predloženo kandidatovo soglasje h kandidaturi za Predsednika  ter dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev. Soglasje pomeni zavezo za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije predsednika.
  2. Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži kandidacijski komisiji najkasneje 18 dni pred zasedanjem Skupščine.
  3. Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
  4. Splošni pogoji za kandidiranje:      Poravnano članarino v svojem društvu in ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno 
  5.        obsojen za  kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.
  6.       Kandidat za Predsednika je lahko vsak polnoletni član PGD, včlanjenega v GZ Šmarje pri Jelšah, ki ima
  7. Posebni pogoji za Predsednika GZ in namestnika predsednika GZki ima čin »višji gasilski častnik« ali »višji gasilski častnik organizacijske smeri« in najmanjKandidat za Predsednika GZ ne more biti, kdor se sam oz. njegovi sorodniki do drugega dednegaKandidat za namestnika predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za Predsednika GZ.
  8. reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ.
  9. V. stopnjo splošne izobrazbe.
  10. Kandidat za predsednika GZ je lahko uveljavljen dolgoletni član prostovoljne gasilske organizacije,

 

 • Obvezna sestavina pisnih kandidatur

 

Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Pisni kandidaturi mora biti priloženo:

 • sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata;
 • izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane pogoje;
 • dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev;
 • kandidati za Predsednika GZ mora priložiti tudi načrt izvedbe programa GZ.
 • kandidat za Predsednika GZ mora predložiti predlog in izjavo kandidata za namestnika  predsednika GZ in njegovo soglasje s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane pogoje

 

 

 • Predlaganje kandidatov in izvolitve

 

Kandidate za Predsednika GZ predlagajo PGD. Predlog je veljaven, če je njegov sprejem razviden iz zapisnika seje Upravnega odbora PGD.

Kandidata za namestnika predsednika in podpredsednika GZ predlaga izvoljeni Predsednik GZ.

 

Predsednik Kandidacijske komisije: Natalija Šolinc

Priloge:

*Predlog kandidatov za predsednika GZ

*Soglasje h kandidaturi za Predsednika GZ

*Predlog Predsedniškega kandidata za namestnika Predsednika GZ in njegovo soglasje h kandidaturi

Pravilnik o kandidacijskem postopku za nadomestne volitve predsednika in namestnika predsednika GZ Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 7. točke 18. člena Statuta Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, z dne 12.4.2013, je Upravni odbor Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah na svojem zasedanju, dne 17.2.2016 ,sprejel naslednji

PRAVILNIK

o kandidacijskem postopku za nadomestne volitve predsednika in namestnika predsednika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah za obdobje 2016 do 2018.

SPLOŠNO

 1. člen

(vsebina urejanja)

S tem pravilnikom se urejajo sestava, imenovanje in naloge Kandidacijske komisije, kandidacijski postopek ter postopek izvolitve predsednika in namestnika predsednika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: GZ) za obdobje 2016 do 2018 .

 1. KANDIDACIJSKA KOMISIJA
 1. člen

(sestava Kandidacijske komisije)

(1) Kandidacijska komisija ima 6 članov.

(2) V Kandidacijski komisiji ima vsaka Občina enega predstavnika. Člane

kandidacijske komisije predlagajo predstavniki PGD v posamezne Občine.

 1. člen

(imenovanje Kandidacijske komisije)

(1) Kandidacijsko komisijo s sklepom imenuje Upravni odbor GZ.

(2) Članstvo v Kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za funkcionarja.

 1. člen

(naloge Kandidacijske komisije)

(1) V roku 7 dni od imenovanja Kandidacijske komisije skliče predsednik GZ prvo sejo Kandidacijske komisije.

(2) Na prvi seji člani Kandidacijske komisije:

 1. izvolijo predsednika in podpredsednika;
 1. opredelijo volilna opravila volilne skupščine GZ v letu 2016 in rok za njihovo izvedbo (v nadaljevanju rokovnik);
 1. opredelijo vsebino razpisa kandidacijskega postopka.

(3) Rokovnik in razpis kandidacijskega postopka se objavita na spletni strani GZ in v pisni obliki posredujeta vsem članicam GZ.

(4) Opravi postopek za nadomestne volitve.

 1. člen

(razpis kandidacijskega postopka)

Razpis kandidacijskega postopka vsebuje:

– navedbo organov in funkcionarjev, za katere poteka kandidacijski postopek ter njihovo število;

– mandatno obdobje;

– pogoje in rok za kandidiranje;

– obvezne podatke pisnih kandidatur;

– predlagatelje kandidatov in izvolitve.

III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 1. člen

(splošna določba)

(1) Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

(2) Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo ter dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev do roka, določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira.

(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži Kandidacijski komisiji najkasneje 15 dni pred zasedanjem volilne Skupščine oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo.

 1. člen

(splošni pogoji)

Kandidat za predsednika GZ je lahko vsak polnoleten član prostovoljnega gasilskega društva (v nadaljevanju: PGD), včlanjenega v GZ, ki ima poravnano članarino v svojem društvu.

Enaki splošni pogoji veljajo tudi za kandidata za namestnika predsednika.

 1. člen

(posebni pogoji za predsednika GZ, namestnika predsednika GZ

(1) Kandidat za predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut GZ.

(2) Kandidat za namestnika predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za predsednika GZ.

(3) V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ.

 1. člen

(predlagatelji kandidatov)

(1) Kandidate za predsednika GZ člani PGD.

(2) Kandidata za namestnika predsednika GZ predlaga kandidat za predsednika GZ.

 1. člen

(predstavitev kandidatov)

Kandidati za predsednika GZ morajo predstaviti vizijo in razvoj GZ za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZ. Kandidati za predsednika GZ morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika. Predstavitve se v pisni obliki posredujejo vsem članicam GZ.

 1. člen

(objava liste kandidatov)

(1) Kandidacijska komisija 14 dni pred zasedanjem volilne skupščine GZ na spletni strani GZ objavi listo kandidatov za predsednika  GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in jo v pisni obliki posreduje vsem članicam GZ.

(2) Lista kandidatov za predsednika GZ se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, stopnjo splošne izobrazbe, gasilski čin in društvo, v katerega je kandidat  včlanjen in v imenu katerega kandidira.

 1. POSTOPEK IZVOLITVE
 1. člen

(izvolitev predsednika)

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika GZ kandidate, ki jih predlaga predlagatelj in imajo podporo svoje PGD.

 1. člen

(izvolitev namestnika predsednika)

Predsednik GZ, izvoljen na volilni skupščini GZ, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika predsednika GZ.

 1. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
 1. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani GZ.

Namestnik Predsednice GZ: Ervin Perčič